The Challenge Cup


First round draw
Matches to be played on Sunday 15th May 2022

Home Away
A & B Wanderers-v-Norwich
Hethersett & Tas Valley-v-Bungay
Mundford-v-Old Buckenham
Fakenham-v-Barney
Swanton Morley-v-Swaffham
Snettisham-v-Grimston
Terrington St Clement-v-North Runcton
Denver-v-Narborough